2006 10 10/11


17:55 PFN16 Nysa


2006 10 10/11 17:55:49 UT Kraków PAVO7
fragmentation